พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

  0
  1579
  คณบดีคณะครุศาสตร์
   

  พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
  ตำแหน่ง: อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์
  สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – Ph.D. (Buddhist Studies), Magadh Universiry, India, 2546
  – พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541
  – พธ.บ. (ศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :