ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

  0
  2072
  หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
   

  ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
  ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – Ph.D. (Linguistics), Culcatta University, India, ๒๕๕๖
  – M.A. (Linguistics), Banaras Hindu University, India, ๒๕๔๙
  – พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗
  อีเมล์ : pansa_456@hotmail.co.th
  ไลน์ไอดี : –
  เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/profile.php?id=100022076046723